Ogólne warunki i zasady użytkowania

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I KORZYSTANIA Z USŁUG FIRMY EXAPRO

 Last update 23/05/2019.

 

I. UWAGI WSTĘPNE

II. ZAKRES

III. DEFINICJE

IV. OPIS USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ EXAPRO

V. REJESTRACJA

VI. OBOWIĄZKI SPRZEDAJĄCEGO

VII. OBOWIĄZKI NABYWCY

VIII. PRZEDSTAWIANIE SPRZEDAJĄCYCH I NABYWCÓW 

IX. AUDYT EXAPRO SARL

X. DODATKOWE USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ EXAPRO

XI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ EXAPRO

XII. KORZYSTANIE Z USŁUG, BEZPIECZEŃSTWO INTERNETOWE I RYZYKO Z NIM ZWIĄZANE

XIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

XIV. JĘZYK, PRAWO, MIEJSCE ROZSTRZYGANIA SPORÓW

XV. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

1.Niniejsze ogólne warunki sprzedaży i korzystania z usług mają zastosowanie do wszystkich usług świadczonych przez EXAPRO SARL, firmy działającej na podstawie prawa francuskiego, zarejestrowanej w Rejestrze Spółek gminy Saumur pod adresem: 4 Place Marc Leclerc 49400 SAUMUR – NAF Code : 4614Z, SIRET N° 4515749000021.

2.Niniejsze ogólne warunki sprzedaży obowiązują wszystkich użytkowników stron obsługiwanych przez EXAPRO bez względu na jakiekolwiek inne przepisy.

3.Niniejsze ogólne warunki sprzedaży i korzystania z usług określają zobowiązania stron w całości i żadne inne warunki określone w innych dokumentach nie mogą być uważane za część praw i obowiązków obowiązujących EXAPRO oraz użytkowników korzystających ze stron i usług tej firmy.

4.Niniejsze ogólne warunki sprzedaży mają zastosowanie po zaakceptowaniu przez   Nabywcę, dostawcę lub użytkownika lub przez nich wszystkich.

5.Niniejszym EXAPRO zastrzega sobie prawo do zmiany ogólnych warunków sprzedaży i korzystania z usług w dowolnym czasie. W takim przypadku, nowe ogólne warunki sprzedaży i korzystania z usług będą nadrzędne w stosunku do poprzedniej wersji. Nowe warunki sprzedaży i korzystania z usług zaczynają obowiązywać i są wiążące natychmiast po ich opublikowaniu online, bez dalszych formalności i w żaden sposób nie naruszają możliwości wypowiedzenia przez użytkownika członkostwa na stronie. 

6.Pełna treść stron (nazwa domeny, tytuł, projekt, forma, komentarze, oryginalne obrazy i ilustracje, logotypy, slogany, teksty i inne elementy), jak również bazy danych są wyłączną własnością EXAPRO jako wyłącznego wydawcy i właściciela. 

7. Wszystkie powyższe treści podlegają ochronie na całym świecie w zakresie praw autorskich, rejestracji znaku towarowego, praw twórcy bazy danych i wszelkiej innej ochronie określonej prawami własności intelektualnej we wszystkich państwach. 

8.Celem niniejszych warunków sprzedaży i korzystania z usług świadczonych przez EXAPRO jest zdefiniowanie ogólnych warunków sprzedaży, warunków korzystania ze strony i usług, polityki ochrony poufnych danych, zasad właściwego zachowania się użytkowników strony oraz, ogólnie, warunków regulujących świadczenie usług off- i online, które EXAPRO oferuje swoim klientom.

9.Niniejsze ogólne warunki sprzedaży i korzystania z usług stanowią spójną całość. Niemniej jednak, w przypadku gdy którekolwiek z ich postanowień byłyby uznane za nieważne lub zostały uchylone, pozostałe warunki pozostają obowiązujące i wiążące. 

10. Ogłoszenie online: Za ogłoszenie online uznaje się objaśniający opis przedmiotu, sporządzony i zaprojektowany na wyłączną odpowiedzialność użytkownika strony w celu promocji swojego przedmiotu. Celem ogłoszenia jest wystawienie sprzętu na sprzedaż w ramach profesjonalnej działalności. EXAPRO może modyfikować lub poprawiać redakcyjną jakość ogłoszenia zgodnie z informacjami dostarczonymi przez Sprzedającego. Niezależnie od tego, Sprzedający ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje ogłoszenie, a zatem również za sprawdzenie tekstu po jego opublikowaniu online.

11.Użytkownik strony: Użytkownik strony to osoba fizyczna lub podmiot/spółka, zarejestrowana na stronie “Exapro.pl” w celu przeglądania i zamieszczania ogłoszeń. Wśród użytkowników strony można wyróżnić Sprzedającego, czyli użytkownika oferującego swoje przedmioty na sprzedaż oraz Nabywcę, który jest podmiotem poszukującym sprzętu, który zostanie przedstawiony Sprzedającemu za pośrednictwem strony exapro.pl.

12.Internauta lub gość: Internauta lub gość to każda osoba, która nie pasuje do definicji „użytkownika strony”, a odwiedza stronę www.exapro.pl lub inną stronę obsługiwaną przez EXAPRO. W związku z tym może on/ona uzyskać dostęp do publicznej części strony oraz korzystać z usług dostępnych wszystkim internautom. W przeciwieństwie do użytkownika strony, nie musi on/ona zakładać konta użytkownika i ujawniać swoich danych osobowych. Z drugiej strony, nie ma on/ona dostępu do usług EXAPRO obejmujących jakiekolwiek transakcje pieniężne.

13.Przedmiot: Termin ten oznacza każdy sprzęt wystawiony na sprzedaż na stronie “Exapro.pl”.

14.Cena: Termin ten oznacza wartość przedmiotu przed opodatkowaniem, będącą stałą częścią ogłoszenia przez okres czasu wyznaczony przez Sprzedającego. 

15.Oferta: oznacza ofertę nabycia przedmiotu z ogłoszenia oraz zaproszenie dla obydwu stron do zainicjowania negocjacji dotyczących zakupu danego sprzętu. 

16.Usługi EXAPRO:  Termin ten oznacza wszystkie usługi świadczone przez EXAPRO, zarówno płatne jak i bezpłatne, w zależności od ich charakteru.

17.EXAPRO pośredniczy w skontaktowaniu podmiotu pragnącego sprzedać swój przedmiot podmiotowi, który chce dokonać jego zakupu. Zatem głównym celem EXAPRO jest działanie jako niezależny pośrednik w nawiązaniu kontaktu pomiędzy Nabywcą a Sprzedającym.

 • EXAPRO sporządza listy towarów i usług oferowanych online, pomaga w nawiązaniu kontaktu pomiędzy Nabywcami a Sprzedającymi oraz aranżuje transakcje między stronami.
 • EXAPRO nie dokonuje żadnych transakcji sprzedaży.
 • W wyjątkowych okolicznościach, EXAPRO może zawrzeć transakcję sprzedaży. W takim szczególnym przypadku, transakcja jest regulowana odrębnymi przepisami niż te zawarte w niniejszych ogólnych warunkach sprzedaży. 

18.Ponieważ EXAPRO nie uczestniczy w realizacji umowy, EXAPRO działa jedynie jako pośrednik, a nie jako komisant lub upoważniony przedstawiciel.

 • Działając w tym charakterze, głównym obowiązkiem pośrednika jest dokładanie starań, by doprowadzić do realizacji umowy, w której EXAPRO pośredniczy, lecz nie dokonuje transakcji. 

19. Transakcje zawarte za pośrednictwem EXAPRO nie mogą być traktowane jako sprzedaż w drodze aukcji publicznej.

20.Każdy Sprzedający korzysta z nieograniczonej wolności wyboru Nabywcy przedmiotu: w przypadku kilku ofert, Sprzedający może swobodnie wybrać ofertę, którą uważa za najkorzystniejszą.

 • W tym zakresie Sprzedający może kierować się jednym z następujących kryteriów: zaoferowana cena, ocena wypłacalności Nabywcy, warunki płatności, bliskość geograficzna itp. 

21.EXAPRO zachowuje pełny i wyłączny tytuł prawny do bazy danych produktu wystawionego na sprzedaż. W żaden sposób przedmiot ten nie jest w posiadaniu EXAPRO, który działa jedynie jako pośrednik. 

22.Każda ze stron posiada własny status, a zatem działa we własnym imieniu i na własny rachunek. 

23.Ze względu na sam przedmiot usługi, EXAPRO jest związane obowiązkiem dokładności i staranności, lecz nie co do wyniku podjętych działań. Zatem, EXAPRO nie będzie pociągane do odpowiedzialności za opublikowane ogłoszenie, nawet jeśli EXAPRO brało udział w jego sporządzeniu. EXAPRO nie ponosi również odpowiedzialności za zakłócenia w dostawie usług online, jeśli takie wystąpią.

24.Usługi oferowane przez EXAPRO są zgodne ze wszystkimi obecnie obowiązującymi przepisami i ustawami oraz są świadczone zgodnie z obowiązującymi normami.

25.Rejestracja na stronie jest darmowa i w żadnym wypadku nie są za nią pobierane żadne opłaty rejestracyjne lub inne płatności. Jednakże, rejestracja jest koniecznym warunkiem, by uzyskać dostęp do opcji kupna i sprzedaży przedmiotów za pośrednictwem exapro.pl. 

26.EXAPRO zastrzega sobie prawo do zatwierdzania według własnego uznania wszelkich nowych rejestracji, do weryfikacji wszelkich informacji lub części informacji przekazanych przez wnoszącego o rejestrację. 

27.W żadnym wypadku EXAPRO nie może być pociągane do odpowiedzialności za jakąkolwiek błędną interpretację, niedokładność oraz mylący lub oszczerczy charakter przekazanych informacji. Z drugiej strony, EXAPRO zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji w przypadku błędnej interpretacji, niedokładności, mylącego bądź oszczerczego charakteru informacji dostarczonych przez użytkownika strony.

Exapro nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do jakiejkolwiek osoby lub podmiotu za jakąkolwiek utratę dochodu, bezpośrednie lub pośrednie odszkodowania karne lub koszt, nawet jeśli Exapro zostało poinformowane o takiej potencjalnej utracie dochodów, szkód lub wydatków.

28.Jakakolwiek fałszywa rejestracja przeprowadzona w celu wprowadzenia w błąd lub skutkująca wprowadzeniem w błąd innego użytkownika lub EXAPRO, spowoduje usunięcie profilu użytkownika i zgłoszenie odpowiednim organom wymiaru sprawiedliwości w celu ścigania przestępstwa. 

29.Każda rejestracja oznacza jednocześnie zgodę na akceptację ogólnych warunków korzystania ze strony oraz obowiązujących na niej zasad i warunków.

 

30.Istniejące przepisy, w oparciu o które działa strona są regulowane ustawą z dnia 21 czerwca 2004 roku o transakcjach sprzedaży online zawieranych na odległość pomiędzy podmiotami i ustawą o ochronie danych z dnia 6 sierpnia 2004 roku, które to ustawy tworzą obowiązki dla obu stron. 

31.Sprzedający zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich zasad EXAPRO oraz do przekazania sprzętu zgodnie z procedurą obowiązującą na stronie internetowej. 

32.Oferta sprzedaży powinna zawierać co najmniej następujące informacje:

 • Nazwisko Sprzedającego, a w przypadku osoby prawnej - nazwę instytucji
 • Adres zamieszkania, adres biura lub siedzibę instytucji składającej ofertę 
 • Informacje kontaktowe
 • Środki komunikacyjne umożliwiające Nabywcy śledzenie procesu realizacji zamówienia oraz możliwość ubiegania się o gwarancję, bez pobierania ze to dodatkowych opłat
 • Adres e-mail
 • Termin ważności oferty
 • Ogólną charakterystykę przedmiotu: Sprzedający powinien opisać przedmiot wystawiany na sprzedaż w sposób jak najbardziej dokładny. Niniejszym Sprzedający przyjmuje pełną i wyłączną odpowiedzialność za wszelkie negatywne konsekwencje wynikłe z nieodpowiedniej prezentacji przedmiotu lub z jego niedokładnego bądź mylnego opisu.
 • Szczegóły dotyczące procesu płatności
 • Zasady odpowiedzialności oraz specjalne warunki sprzedaży
 • W niektórych przypadkach, minimalny okres proponowany dla umowy obejmującej ciągłe lub okresowe świadczenie usługi lub korzystanie z przedmiotu 
 • W niektórych przypadkach, numer rejestracyjny wraz z numerem KRS, REGON lub numer identyfikacyjny VAT.

 

33. Sprzedawca publikujący oferty na Exapro gwarantuje:
(1) wszystkie treści takie jak tekst, zdjęcia, marki (dalej ‘Twórczość’) nie naruszają żadnych praw autorskich ani moralnych, praw własności intelektualnej, praw do prywatności, praw do ochrony danych, praw do zdjęć, praw do wizerunku.


(2) twórcy lub właściciele praw autorskich wyraźnie upoważniają Sprzedawcę do korzystania z ich Twórczości. Do Sprzedawcy należy ustalenie, czy do korzystania z Twórczości potrzebne jest jedno lub więcej upoważnień. Ponosi wyłączną odpowiedzialność za uzyskanie tych zezwoleń

Sprzedawca zobowiązuje się bronić i zabezpieczać Exapro, jego spółkę dominującą, podmioty zależne, podmioty stowarzyszone, jak również zarządzających treścią, administratorów, dyrektorów i pracowników przed wszelkimi szkodami, kosztami, obowiązkami (w tym uzasadnionymi honorariami prawników) wynikającymi z lub połączonymi z (i) użyciem jakiejkolwiek Twórczości nieobjętych tymi Warunkami i (ii) nieotrzymaniem wymaganych autoryzacji na Twórczość.

34. Sprzedający powinien mieć pewność, że posiada niezbędne uprawnienia i upoważnienia do sprzedaży przedmiotu oraz upewnić się, że te ostatnie są zgodne z obowiązującymi przepisami, w celu uniknięcia naruszenia przepisów lub naruszenia praw osób trzecich.

35.Na Sprzedającym ciąży obowiązek zorganizowania dostawy przedmiotu do Nabywcy. Standardowo, Nabywca zostanie obciążony rachunkiem za transport oraz wniesienie przedmiotu, kosztami celnymi i innymi wydatkami związanymi z przekazaniem przedmiotu. Jeśli strony sobie tego życzą, mogą zdecydować się na zastosowanie innych zasad.

36.Przed sprzedażą, w celu uniknięcia sporów, strony uzgodnią wydatki związane z transportem, wniesieniem przedmiotu, opłatami celnymi i innymi kosztami, jakie poniesie Nabywca.

37.Oferta sprzedaży przedmiotu jest rozumiana jako zaproszenie Sprzedającego i Nabywcy do rozpoczęcia negocjacji.

38.Niniejszym EXAPRO zastrzega sobie prawo do usunięcia ze strony przedmiotu wystawionego na sprzedaż, z dowolnego powodu i w dowolnym czasie, bez ponoszenia odpowiedzialności wobec Sprzedającego i Nabywcy i bez uszczerbku dla innych praw i możliwości ich dochodzenia, informując o tym fakcie jedynie za pomocą e-maila.

39.EXAPRO nie gwarantuje Sprzedającemu otrzymania konkretnej liczby zapytań o przedmiot lub ofert kupna. 

40.Niniejszym EXAPRO zastrzega sobie prawo do wyróżnienia, lub do nie wyróżniania, opublikowanego ogłoszenia za pomocą różnych form, takich jak “Exaspot”, “oferta specjalna” lub innych zabiegów komercyjnych. Poza tym, Sprzedający nie ma prawa do wyróżniania ogłoszenia umieszczonego na stronie.

41.W ciągu 72 godzin po zamknięciu transakcji z Nabywcą, Sprzedający poinformuje EXAPRO o sprzedaży swojego przedmiotu, w przypadku braku takiej informacji, Sprzedający może być pociągnięty do odpowiedzialności umownej.

42.Płatność za przedmiot będzie wysłana, standardowo, przelewem bankowym. Płatność czekiem bankowym może być akceptowana, lecz tylko w przypadku czeków francuskich. 

43.Istniejące przepisy, w oparciu o które działa strona są regulowane ustawą z dnia 21 czerwca 2004 roku o transakcjach sprzedaży online zawieranych na odległość pomiędzy podmiotami i ustawą o ochronie danych z dnia 6 sierpnia 2004 roku, które to ustawy tworzą obowiązki dla obu stron

44.Nabywca zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich zasad EXAPRO oraz do złożenia swojej oferty zgodnie z procedurą obowiązującą na stronie internetowej. 

45.Nabywca ponosi wyłączną odpowiedzialność za złożoną ofertę i powinien się upewnić, że ma prawo i jest w stanie zakupić sprzęt będący przedmiotem oferty.

46.Najwyższa oferowana cena nie musi koniecznie wygrać, gdyż proponowana usługa sprzedaży nie jest aukcją (patrz powyżej).

47.EXAPRO nie gwarantuje, że wszystkie oferty będą brane pod uwagę. Jedynie najbardziej odpowiednie oferty będą rozpatrywane. Nierozpatrzenie oferty klienta nie powinno być powodem do wszczynania działań przeciwko EXAPRO przez klienta, którego oferty nie wzięto pod uwagę.

48.Standardowo, Nabywca zostanie obciążony rachunkiem za transport oraz wniesienie przedmiotu, kosztami celnymi i innymi wydatkami związanymi z jego przekazaniem. Niezależnie od tego, strony mogą zdecydować się na zastosowanie innych zasad. EXAPRO zaleca (ref. art. 38), by wysokość wszystkich kosztów została ustalona przed zamknięciem transakcji sprzedaży.

49.Niniejszym EXAPRO zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty z jakiegokolwiek powodu i w jakimkolwiek czasie bez ponoszenia odpowiedzialności i bez uszczerbku dla innych praw i możliwości ich dochodzenia, wyłącznie w drodze mailowej.

50.Każda oferta zobowiązuje Nabywcę do podjęcia negocjacji ze Sprzedającym. Nabywca może wycofać swoją ofertę, dopóki nie zostanie ona wybrana przez Sprzedającego. 

51. Składając ofertę, Nabywca gwarantuje, że posiada dostępne środki wymagane na zakup przedmiotu. W przeciwnym razie, po otrzymaniu ostrzegawczego e-maila, Nabywca może być usunięty ze strony bez dodatkowego powiadomienia.

52.Każdy Nabywca, którego oferta została zaakceptowana przez Sprzedającego, powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie EXAPRO.

53.Jeśli wysokość oferty przekracza 50,000 €, EXAPRO niniejszym zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Nabywcy z prośbą o przedstawienie zaświadczenia z banku, potwierdzającego, że środki te są dostępne.

54.Na prośbę EXAPRO, jako warunek wstępny i warunek konieczny, by być przedstawionym Sprzedającemu, niniejszym Nabywca zobowiązuje się do wpłacenia EXAPRO zaliczki na warunkach określonych przez EXAPRO.

55.Ponadto, Nabywca jest zobowiązany do spełnienia dwóch podstawowych obowiązków:

 • Przyjąć dostawę przedmiotu, w przeciwnym razie Sprzedający może odmówić wypełnienia swoich zobowiązań, szukać sposobu wyegzekwowania umowy lub odstąpić od umowy.
 • Zapłacić za przedmiot: Nabywca powinien dokonać zapłaty w terminie i miejscu podanym w umowie sprzedaży.

 

56.Sprzedający może ustalić dowolną cenę bazową i cenę minimalną oraz długość czasu przez jaki oferta będzie wiążąca.

57.Wybranie ostatecznej oferty przez Sprzedającego oznacza przedstawienie Sprzedającego Nabywcy.

58.Jeśli transakcja zostanie sfinalizowana, zarówno Sprzedający jak i Nabywca wspólnie poinformują EXAPRO o jej warunkach, bez zbędnej zwłoki. Przekazanie informacji do EXAPRO przez Nabywcę jest wstępnym warunkiem do wzajemnego przedstawienia sobie stron.

59.Jeśli oferta została przyjęta w trakcie okresu ważności, Nabywca zostanie poinformowany, że będzie on przedstawiony Sprzedającemu.

Przed takim przedstawieniem, EXAPRO może swobodnie zażądać od Nabywcy wpłacenia zaliczki. W takim przypadku, w ciągu czterech dni roboczych od otrzymania informacji e-mailem, Nabywca wpłaci 10% wartości oferty – pod rygorem odrzucenia oferty – na rachunek powierniczy (nie przynoszący odsetek Sprzedającemu lub Nabywcy) otwarty w banku wybranym przez EXAPRO i zgodnie z jego wytycznymi.

60.Niniejszym EXAPRO zastrzega sobie prawo do zawieszenia oferty sprzedaży produktu lub wstrzymania procedury wzajemnego przedstawienia stron, bez podania powodu, w jakimkolwiek czasie i bez ponoszenia odpowiedzialności, bez uszczerbku dla innych praw EXAPRO i możliwości ich dochodzenia.

61.EXAPRO wystawi Sprzedającemu rachunek na kwotę prowizji płatnej EXAPRO plus VAT. Prowizję tę należy wpłacić w ciągu 15 dni od daty otrzymania rachunku.

62.Stawki prowizji można znaleźć na stronie internetowej: http://www.exapro.pl/sprzedaj-swoje-uzywane-maszyny-fabryczne/. Strony są zobowiązane do skonsultowania tych stawek w celu uniknięcia sporów w tej sprawie. 

63.Prowizja jest płatna dla każdej transakcji zawartej za pośrednictwem EXAPRO. Prowizja ta jest również należna do każdej transakcji zawartej przez strony, które były sobie przedstawione poprzez EXAPRO przez okres 6 miesięcy od zapoznania się stron, o ile umowa dotycząca ich przedstawienia nie stanowi inaczej.

64.Prowizja płatna przez Sprzedającego będzie potrącona z kaucji lub zaliczki wpłaconej do EXAPRO przez Nabywcę. W przypadku, gdy wpłacona kaucja jest wyższa niż należna prowizja, pozostała kwota będzie przelana na rachunek bankowy Sprzedającego zgodnie z instrukcją EXAPRO.

65.Za kwotę transakcji uznaje się kwotę, jaką oferta wskazywała w momencie przedstawienia sobie stron. Jeśli strony wynegocjują inną cenę, Sprzedający poinformuje o tym fakcie EXAPRO w ciągu 30 dni od wystawienia rachunku. Wówczas EXAPRO dostosuje wysokość prowizji i wystawi zaktualizowaną fakturę wraz z notą kredytową do poprzedniej faktury. Po upływie 30 dni EXAPRO nie przyjmuje żadnych roszczeń w tej sprawie. 

66.W przypadku, gdy negocjacje zakończą się niepowodzeniem i transakcja nie zostanie zawarta, Sprzedający i Nabywca poinformują o tym fakcie EXAPRO w drodze e-mailowej lub listownie. W takim przypadku, EXAPRO zwróci się do banku o zwrot wpłaconej kaucji na rachunek Nabywcy.

67.Wszelkie opłaty zapłacone przez którąkolwiek ze stron pozostają ostatecznie w posiadaniu EXAPRO i nie podlegają zwrotowi w całości lub części. W przypadku, gdy jakakolwiek kwota należna EXAPRO od Sprzedającego lub Nabywcy pozostaje niezapłacona w należnym terminie, Sprzedający lub Nabywca, na mocy prawa i bez formalnego zawiadomienia, winni są EXAPRO odsetki za zwłokę, które będą naliczane od pierwszego dnia opóźnienia i obliczane w wysokości półtora raza odsetek ustawowych  dla tej sumy.

68.EXAPRO zastrzega sobie prawo do sprawdzania wszelkich informacji dostarczonych przez strony przed ich dalszym przekazaniem, i w niektórych przypadkach do odrzucenia, wycofania lub usunięcia jakichkolwiek informacji bez zawiadomienia. Takie odrzucenie informacji w dowolnej formie i na dowolny okres czasu nie pociąga za sobą wypłaty żadnych odszkodowań. 

69.Niniejszym EXAPRO zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia w każdej chwili i ze skutkiem natychmiastowym prawa dostępu, lub części dostępu obejmującej konto i hasło lub nawet do usunięcia konta i hasła niepotwierdzonego i/lub nieaktywnego konta.

70.Dostęp użytkownika do strony internetowej może zostać zablokowany, jak przewidziano w niniejszym dokumencie, bez wcześniejszego powiadomienia.

71.EXAPRO może zlecić świadczenie niektórych usług innym osobom fizycznym lub podmiotom prawnym. Tego typu usługi świadczone przez innych usługodawców mogą być zaproponowane Sprzedającemu i Nabywcy, na ich koszt i na ich własną odpowiedzialność. EXARPO w żadnym razie nie ponosi odpowiedzialności z tego tytułu. Exapro może używać usług innych podmiotów do promowania swoich zasobów. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody by jego zasoby były promowne poprzez usługi innych podmiotów powinien poinformować o tym Exapro przesyłając stosowną informację na adres: [email protected]

72.Usługi oferowane przez osoby trzecie mogą zawierać linki do innych stron lub źródeł internetowych. W stopniu, w jakim te strony i źródła są poza kontrolą EXAPRO, EXAPRO nie ponosi odpowiedzialności za świadczone przez te strony usługi. EXAPRO nie ponosi również odpowiedzialności za zawartość, ogłoszenia, produkty, usługi i inne materiały dostępne na, lub pochodzące z tych stron lub źródeł zewnętrznych. W żadnym razie EXAPRO nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty, znane lub domniemane,  wynikłe w rezultacie, następujące po, lub mające związek z wykorzystaniem informacji lub zaufaniem informacjom, usługom i danym dostępnym na tych stronach lub źródłach zewnętrznych. 

73.Sprzedający i Nabywca ponoszą wyłączną odpowiedzialność za wszelkie materialne i niematerialne szkody lub straty poniesione przez EXAPRO, bezpośrednie lub pośrednie, jeśli są one spowodowane lub zaistniały w wyniku korzystania przez te osoby z usług EXAPRO. W przypadku naruszenia warunków niniejszej umowy, przepisów, warunków transakcji lub stosowanych praktyk, niniejszym zobowiązują się oni do zrekompensowania wszelkich szkód poniesionych przez EXAPRO, wszelkich roszczeń, pozwów, i/lub szkód poniesionych przez lub wniesionych przeciwko EXAPRO.

 

74.Każdy Sprzedający, Nabywca lub osoba trzecia może przekazywać EXAPRO dane poprzez stronę internetową. Wobec tego, EXAPRO zobowiązuje się podjąć działania zapewniające poprawność, ważność i celowość tych treści. W żadnym wypadku EXAPRO nie ponosi odpowiedzialności, jeśli jakiekolwiek treści redakcyjne naruszają obowiązujące prawo i przepisy.

75.Działając jako dostawca usług, EXAPRO zwalnia się z obowiązku informacyjnego poprzez umieszczanie wpisów i systemu zgłaszania na miejscu.

76. EXAPRO nie ma obowiązku systematycznego monitorowania informacji przekazywanych lub gromadzonych przez inne strony, EXAPRO nie zobowiązuje się również do skrupulatności  wstępnego sprawdzania faktów lub okoliczności, które mogłyby potwierdzić nielegalną działalność.

77.Niniejszym EXAPRO zobowiązuje się wycofywać wszelkie wyraźnie obraźliwe treści ze strony i dokładać starań w celu zapobieżenia ponownemu rozpowszechnianiu takich treści.

78.Z wyłączeniem sytuacji, kiedy EXAPRO zostało należycie poinformowane, że treści obraźliwe w rozumieniu obowiązującego prawa znajdują się na stronie EXAPRO i nie podjęło żadnego działania, by je usunąć, EXAPRO nie ponosi odpowiedzialności za treści lub formy działania użytkowników lub za przedmioty wystawione przez nich na sprzedaż. 

79.EXAPRO nie może zagwarantować Sprzedającemu określonej liczby oferentów.

80.EXAPRO w żaden sposób nie ręczy, że Nabywca będzie wypłacalny i wypełni swoje zobowiązania. W żadnym wypadku, EXAPRO nie ponosi odpowiedzialności z tego tytułu.

81.EXAPRO w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za jakość, funkcjonowanie, i zgodność z opisem przedmiotu wystawionego na sprzedaż online na jego stronie.

82.Występując w charakterze pośrednika, EXAPRO zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za przeprowadzenie, zakończenie lub zawarcie relacji pomiędzy Sprzedającym a Nabywcą.

83.EXAPRO Sarl nie ponosi odpowiedzialności wobec Nabywcy za jakość oraz zgodność przedmiotu wystawionego na sprzedaż online z jego potrzebami: Nabywca powinien uzyskać takie zapewnienie bezpośrednio od Sprzedającego. Sprzedający i Nabywca są wyłącznie odpowiedzialni za wszelkie materialne i niematerialne szkody i straty EXAPRO, bezpośrednie lub pośrednie, jeśli ich pojawienie się nastąpiło w wyniku korzystania przez nich z usług świadczonych przez EXAPRO.

84. W przypadku naruszenia przez Sprzedającego lub Nabywcę warunków tej umowy, przepisów, warunków transakcji lub stosowanych praktyk, niniejszym zobowiązują się oni do zrekompensowania wszelkich szkód poniesionych przez EXAPRO, wszystkich roszczeń, pozwów, i/lub szkód poniesionych przez lub wniesionych przeciwko EXAPRO.

85.W żadnym wypadku EXAPRO nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek finansowe, handlowe lub techniczne szkody poniesione przez Sprzedającego lub Nabywcę, takie jak utrata produktywności, strata dochodów, utrata zysku lub rynku, strata zamówień lub danych lub jakiekolwiek inne szkody finansowe lub handlowe, straty w przychodach, zyskach, korzyściach, straty czasu lub inne szkody pośrednie.

86.Niniejszym EXAPRO zobowiązuje się świadczyć usługi z najwyższą starannością i umiejętnościami wymaganymi w tym zawodzie. Niezależnie od tego, EXAPRO nie ponosi odpowiedzialności w razie naruszenia swoich zobowiązań zawartych w umowie, jeśli naruszenie to wynikło w związku z działaniem siły wyższej, Boga, niemożliwych do powstrzymania wydarzeń, z winy  osoby trzeciej lub błędu popełnionego przez Sprzedającego lub Nabywcę.

87.W swojej roli pośrednika, EXAPRO nie ponosi odpowiedzialności za niewypełnienie przez Sprzedającego swoich należnych zobowiązań. W żaden sposób EXAPRO nie odpowiada przed Nabywcą w przypadku niedostarczenia zakupionego przedmiotu, za nieprawidłową dostawę lub jakiekolwiek szkody poniesione przez produkt podczas transportu lub eksploatacji.  

88.Niniejszym EXAPRO zrzeka się odpowiedzialności na wypadek gdyby dostarczony przedmiot naruszał obowiązujące prawo kraju, do którego został dostarczony.

89.Warunki finansowe transakcji zakupu będą dowolnie negocjowane pomiędzy Sprzedającym a Nabywcą i w związku z tym EXAPRO nie ponosi odpowiedzialności, w przypadku gdyby Nabywca nie wywiązał się z płatności.

90.W żadnym wypadku EXAPRO nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek informacje na temat sprzętu dostarczone przez Sprzedającego. EXAPRO zrzeka się odpowiedzialności  za wszelkie niedokładne, kłamliwe, wprowadzające w błąd lub błędne informacje. 

91.Jako rynek online, EXAPRO to interfejs techniczny utrzymujący potężną bazę danych przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. W związku z tym, EXAPRO nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia techniczne związane z funkcjonowaniem Internetu (i ogólnie za wszelkie ryzyko związane z technologią i ograniczeniami).

92.EXAPRO nie zobowiązuje się do zapewnienia nieprzerwanego i stałego dostępu do usług. Dlatego EXAPRO nie może być pociągane do odpowiedzialności za jakiekolwiek zaburzenia pojawiające się na stronie internetowej i za bezpośrednie i pośrednie skutki awarii, jeśli takie wystąpią.

 • Z usług oferowanych na stronie można korzystać w zależności od ich dostępności.

93.Niniejszym użytkownik zezwala EXAPRO na pozostawianie plików „cookie” na jego twardym dysku i korzystanie z tych danych.

 • Plik cookie to identyfikator alfa-numeryczny wysyłany na twardy dysk użytkownika przez przeglądarkę internetową umożliwiający EXAPRO jego rozpoznanie i świadczenie usługi.
 • Jeśli dostęp do tego komputera jest dzielony innymi osobami i obsługa plików cookie jest włączona na tym komputerze, zaleca się wylogowanie po korzystaniu ze strony.

94.Jak wynika z samego charakteru świadczonych usług, EXAPRO przedstawia Sprzedającego i Nabywcę jako niezależny pośrednik. W związku z tym, wszelkie koszty, wydatki (komunikacja, sprzęt) związane z korzystaniem z tej strony są ponoszone przez użytkowników. 

95.Każdy Sprzedający i Nabywca korzysta z usług z EXAPRO z własnego konta i na własną odpowiedzialność.

 • Bez naruszania swoich innych praw, niniejszym EXAPRO zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub całkowitego zamknięcia swoich usług i konta użytkownika, do zablokowania jego dostępu do strony internetowej, opóźnienia widoczności opublikowanych przez niego treści lub nie dopuszczenia, by treści te pojawiły się w wynikach uzyskanych za pomocą naszej wyszukiwarki. 
 • Niniejszym EXAPRO zobowiązuje się podjąć wszelkie niezbędne kroki, by uniemożliwić dostęp użytkownika do strony, w przypadku nadużyć lub nielegalnych działań z jego strony, naruszających bezpieczeństwo platformy lub innych użytkowników bądź powodujących jakichkolwiek inne straty.

96.Korzystanie z usług: podczas korzystania z usług, użytkownicy powstrzymają się od:

 • wprowadzania w błąd EXAPRO lub innych użytkowników poprzez posługiwanie się nie swoim nazwiskiem lub zrejestrowanymi nazwami innych osób/podmiotów, manipulowania ceną przedmiotu lub ingerowania w ogłoszenia innych użytkowników,
 • składania jakichkolwiek nieuczciwych, wprowadzających w błąd, oszczerczych informacji,
 • wysyłania, wyświetlania, przekazywania drogą mailową lub w inny sposób jakichkolwiek treści zawierających wirusy lub inne złośliwe oprogramowanie lub kody z zamiarem zaszkodzenia, zniszczenia lub ograniczenia funkcjonalności jakiegokolwiek oprogramowania, narzędzi komputerowych lub telekomunikacyjnych, wliczając lecz nie ograniczając się do rozpowszechniania lub publikowania niechcianych ogłoszeń zawierających spam, listy łańcuszki lub piramidy, 
 • wszelkiego zakłócania działalności  strony, usług, serwerów, sieci związanych z Serwisem, odmawiania przestrzegania wymaganych warunków, procedur i zasad ogólnych lub przepisów ustawowych mających zastosowanie w sieciach związanych z tym Serwisem,
 • celowego lub nieumyślnego naruszania obowiązującego prawa, ustaw, przepisów w kraju i poza jego granicami, w tym między innymi wszelkich aktów prawnych i innych prawnie obowiązujących przepisów,
 • jakiekolwiek wprowadzanie i pobieranie znacznej ilościowo bądź jakościowo części bazy danych EXAPRO jest zabronione,
 • powtarzające się wprowadzanie i pobieranie zawartości bazy danych EXAPRO wyraźnie przekraczające normalne korzystanie z bazy danych jest zabronione,
 • uzyskiwania zastrzeżonych danych innych użytkowników, w tym danych poufnych w jakikolwiek sposób bez ich wcześniejszej zgody,
 • przenoszenia swojego konta i nazwy na inne strony bez zgody EXAPRO, korzystania ze strony z konta innego użytkownika lub zgadzania się na to, aby inne osoby korzystały z nazwy i hasła użytkownika;
 • korzystania ze strony i usług EXAPRO pomimo braku zdolności prawnej do zawierania umów, małoletności lub gdy konto zostało użytkownika zawieszone.

 

97.EXAPRO jest wdzięczne za zaufanie okazane naszej firmie w zakresie ochrony danych osobowych użytkowników. Niniejszym EXAPRO zobowiązuje się do ochrony przetwarzania zastrzeżonych danych swoich użytkowników w sposób ściśle poufny. Powierzając nam swoje dane, użytkownik tym samym akceptuje, że firma EXAPRO będzie miała do nich dostęp, przetwarzała i używała ich dla własnych celów. Oczywiście, w każdej chwili użytkownik może wycofać swoja zgodę ze skutkiem natychmiastowym, lecz nie działającym wstecz. 

98.Każdy użytkownik usług EXAPRO jest mimo to odpowiedzialny za podjęcie kroków niezbędnych do ochrony swoich własnych danych lub wszelkich innych informacji przechowywanych na swoim sprzęcie komputerowym.

99.Jak przewiduje ustawa  nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 [w sprawie systemów przetwarzania danych, systemów ewidencjonowania danych osobowych oraz swobód] dotycząca ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych, zmieniona ustawą 2000 -801 z dnia 6 sierpnia 2004 roku, każdy Nabywca i Sprzedający ma prawo do wglądu, modyfikacji i wstrzymania którejkolwiek lub wszystkich swoich informacji osobistych, które zostały udzielone EXAPRO z związku z korzystaniem z Serwisu.

100.Każdy Nabywca i Sprzedający ma prawo sprzeciwić się przekazaniu swoich danych stronom trzecim, wysyłając EXAPRO powiadomienie pod następujący adres: 4 Place Marc Leclerc 79400 SAUMUR.

101.Informacje użytkowników są ściśle poufne. Jednakże, mogą być one przekazywane w szczególnych przypadkach: powództwa sądowego, zobowiązań prawnych, jeśli jest to w zgodzie z ogólnymi warunkami korzystania ze strony, ogólnymi warunkami sprzedaży, w celu ich zastosowania w zawartej umowie, w celu obrony przed domniemanym naruszeniem praw osób trzecich lub by chronić prawa i interes EXAPRO, jego użytkowników oraz ogółu społeczeństwa. 

102.Informacje te mogą być przekazywane osobom trzecim takim jak oddziały, partnerzy poza naszą kontrolą (przekazywanie osobom trzecim informacji dotyczących transakcji z tą stroną trzecią) lub dostawcy usług w ramach działalności dotyczących przekazania przedmiotu. We wszelkich innych przypadkach, EXAPRO zobowiązuje się poinformować użytkownika i poprosić o wyrażenie zgody zanim jego informacje zostaną przekazane. 

 

103. Niniejsza umowa jest sporządzona w języku francuskim. Francuska wersja niniejszych ogólnych warunków sprzedaży i korzystania ze strony jest nadrzędna wobec pozostałych. Wszystkie inne ogólne warunki sprzedaży i korzystania z usług jakie są zamieszczone na exapro.pl lub stronach zarządzanych przez EXAPRO, są tłumaczeniami z języka francuskiego na inne języki. W związku z tym, jeśli wystąpi konflikt pomiędzy różnymi dokumentami, jedynie ogólne warunki sprzedaży i korzystania z usług w języku francuskim mają wartość obowiązującą.

104. Wszystkie transakcje są regulowane przez ustawodawstwo Francji. Poprzez akceptację niniejszych ogólnych warunków sprzedaży i korzystania z usług, wszyscy profesjonaliści odwiedzający stronę i jej użytkownicy akceptują tym samym fakt, że umowy podlegają prawu francuskiemu. Prawo Francji nie tylko ma zastosowanie w relacjach EXAPRO SARL z Nabywcą i Sprzedającym, lecz również reguluje relacje wynikające z umów pomiędzy Sprzedającym i Nabywcą. Akceptując niniejsze ogólne warunki sprzedaży i korzystania z usług, Sprzedający i Nabywca formalnie akceptują fakt, że ich transakcja podlega prawu francuskiemu. 

105. Miejsce rozstrzygania sporów: Tribunal de Commerce de Paris jest miejscem rozstrzygania sporów. Niniejszym, strony formalnie wyrażają zgodę na to, że sąd ten jest właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów pomiędzy EXAPRO i jego klientami, jak również wszelkich sporów zaistniałych pomiędzy Sprzedającym a Nabywcą. 

 

106. Gdy odwiedzasz Exapro zapisujemy nazwę Twojego dostawcy połączenia internetowego, stronę z jakiej do nas trafiłeś, strony jakie odwiedzasz w ramach Exapro, datę i czas trwania Twojej wizyty oraz informację na temat Twojego urządzenia (typ, system operacyjny, język, kraj z jakiego się łączysz, rodzaj przeglądarki). Przetwarzamy następnie te dane by ułatwić korzystanie z serwisu (np. dopasować stronę do urządzenia na jakim jest wyświetlana), oraz wykryć i zablokować potencjalne nadużycia.

107. Cookies to małe pliki zapisywane na dysku Twojego komputera, lub innego urządzenia. Pozwalają one Exapro na rozpoznanie użytkownika i umożliwiają dostarczanie spersonalizowanych usług i zwiększenie funkcjonalności strony. Exapro wykorzystuje pliki cookie w celu przetwarzania podstawowych informacji połączenia internetowego oraz szczegółowych danych dotyczących zachowania użytkownika i interakcji jakie podejmuje ze stroną. Działania te mają na celu zwiększenie komfortu korzystania z Exapro oraz ułatwienie posługiwania się niektórymi funkcjami serwisu. Pliki cookies są zapisywane na Twoim urządzeniu i posiadasz pełną kontrolę nad sposobem w jaki są wykorzystywane. Możesz wyłączyć lub ograniczyć transmisję plików cookie poprzez ustawienia swojej przeglądarki. Możesz również usunąć pliki cookie w każdym momencie.

108. Exapro nie sprzedaje i nie wypożycza informacji o użytkowniku podmiotom trzecim w celach marketingowych bez wyraźnej zgody użytkownika. Exapro może udostępnić te informacje w przypadkach gdy wymaga tego prawo, gdy udostępnienie informacji jest wymagane przez policję, w celach ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa. W tych przypadkach informacje te będą udostępniane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Exapro może również udostępniać informacje o użytkownikach swoim dostawcą usług, którzy pomagają w operacjach biznesowych.

109. Exapro współpracuje z zaufanymi podmiotami w zakresie analizy danych oraz przetwarzania i przechowywania ofert. Podmioty te są starannie wyselekcjonowane by zapewnić wysokie standardy bezpieczeństwa danych. Podmioty te mają dostęp jedynie do danych niezbędnych do wykonywania powierzonych im zadań. Podmioty te są również zobligowane umową do nieujawniania tych danych oraz przetwarzania ich jedynie zgodnie z instrukcjami Exapro.

110. Exapro traktuje zbierane dane jako kapitał i dokłada wszelkich starań by zabezpieczyć je przed niepowołanym dostępem. W cyfrowym świecie istnieją jednak nielegalne sposoby przechwycenia informacji oraz komunikacji. Z tego powodu Exapro nie może zagwarantować, że prywatne dane lub komunikacja nigdy nie zostanie ujawniona.

111. Jeśli wcześniej wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych masz prawo do wycofania swojej zgody oraz zaprzestania korzystania z naszych usług. Możesz na przykład wycofać zgodę na przesyłanie Ci materiałów marketingowych poprzez kliknięcie w odpowiedni link w przesyłanych przez nasz newsletterach. Możesz również wycofać zgodę na przetwarzanie Twoich danych przesyłając nam informację na adres [email protected] z prośbą o usunięcie Twoich danych, za wyjątkiem danych, które jesteśmy zobligowani zachować. Usunięcie danych ma charakter stały i skutkuje także wypisaniem z listy mailingowej.

112. Dane kontaktowe Exapro:
Exapro s.r.o.
5/598 Ujezd - Mala Strana
150 00 Prague
Republika Czeska
Fax.: +420 251 511 889

 

 

 

Ta strona jest również dostępna w języku angielskim
This page also exists in English